Firma DROGMAS  Zakład Robót Drogowych rozpoczęła działalność dnia 01.12.1990 roku. W dniu 01.08.2014 roku nastąpiły zmiany organizacyjne. Firma została przekształcona w DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oferując usługi w zakresie robót drogowych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz województw przyległych. Organizacją i zarządzaniem zajmuje się  Małgorzata Sławińska, funkcję Zastępcy Dyrektora Firmy pełni Adam Sławiński.      

Małgorzata Sławińska, mgr inż., Dyrektor, posiada wykształcenie budowlane i 33- letnią praktykę zawodową w bezpośrednim wykonawstwie, jak również uprawnienia drogowe.

Adam Sławiński, Zastępca Dyrektora, posiada wykształcenie w zakresie dróg i mostów oraz ponad 41- letnią praktykę w prowadzeniu robót drogowych, zdobytą w bezpośrednim wykonawstwie, posiada uprawnienia drogowe.

 

Firma dysponuje własną bazą w Skarżysku -  Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej 14, na której znajduje się biuro Firmy, zaplecze magazynowe i socjalne oraz węzeł betoniarski.

 
Druga baza Firmy zlokalizowana jest przy ul. Ekonomii 21w Skarżysku -  Kamiennej, na terenie bazy funkcjonuje Wytwórnia Mas Bitumicznych.

W Firmie zatrudnieni są pracownicy wykwalifikowani w zakresie budowy dróg (w zależności od potrzeb zatrudnia się pracowników sezonowych), pracownicy do obsługi biura oraz kierownicy robót drogowych. 

Firma posiada specjalistyczny sprzęt potrzebny przy wykonywaniu dróg, chodników jak również przy ukształtowaniu terenu.